جدیدترین اعضای سایت

جمله تصادفی

نیچه : دلاور آن کسی ست که ترس را می شناسد ، اما بر ترس چیره می شود .

ای توریسم