استعلام

کلیه اعضاء ایزکد اعم از سازمانها و نهاد های دولتی ، واحدهای تجاری ، صنفی و یا صنعتی که دارای صفحه شخصی در ایزکد می باشند ، قادرند تمامی خریدهای خود را از طریق ایزکد و صفحات شخصی خود به صورت استعلام خرید کالا/خدمات و یا بصورت مناقصه به نمایش گذارند و از طرفی تمامی واحدهای صنفی ، تجاری و یا صنعتی که برای این منظور در ایزکد تعریف شده اند نیز قادرند فرمهای استعلام را پر نموده و به عبارتی در استعلام یا مناقصه شرکت نمایند .

۱۳۹۲/۴/۳۱ بازگشتبازگشت