مرکز استعلام ایزکد

کلیه اعضاء ایزکد اعم از سازمانها و نهاد های دولتی ، واحدهای تجاری ، صنفی و یا صنعتی که دارای صفحه شخصی در ایزکد می باشند ، قادر خواهند بود تمامی خریدهای خود را از طریق ایزکد و صفحات شخصی خود به صورت استعلام خرید کالا/خدمات و یا بصورت مناقصه به نمایش گذراند و از طرفی تمامی واحدهای صنفی ، تجاری و یا صنعتی که برای این منظور در ایزکد تعریف شده اند نیز قادر خواهند بود فرمهای استعلام را پر نموده و به عبارتی در استعلام یا مناقصه شرکت نمایند .

لازم به توضیح است که پس از پایان دوره هر استعلام یا مناقصه ، نهاد یا واحدی که آن استعلام یا مناقصه را برگزار کرده است ، قادر به مشاهده تمامی پاسخ های آن در قسمت کنترل پنل خود بوده و میتواند با مقایسه قیمتها با یکدیگر و نیز با در نظر گرفتن اولویتهای انتخاب یک گزینه اعم از داشتن ایران کد ، استانداردهای ملی و بین المللی و ... برای یک محصول یا خدمات که همگی به سهولت قابل مشاهده و مقایسه از طریق سامانه ایزکد میباشند ، نسبت به انتخاب خود اقدام کرده و نیز از طریق خود سامانه ایزکد با فروشنده و یا ارائه دهنده آن محصول یا خدمات ارتباط برقرار نماید .

 ۱۳۹۱/۸/۷ بازگشتبازگشت