سیر تحول و پیشرفت سامانه ایزکد از ابتدا تا حال

سیر تحول و پیشرفت سامانه ایزکد از ابتدا تا حال


1- فاز مطالعه و تحقیق و امکان سنجی مقدماتی : این مرحله در اواسط نیمه اول سال 1386 شروع شد و تقریباً در اواسط سال 1386 به پایان رسید.

2- فاز تجزیه و تحلیل و طراحی و برنامه نویسی : این مرحله از کار در اواسط سال 1386 شروع شده و در اواخر سال 1386 به پایان رسید.

3- فاز راه اندازی ایزکد : این مرحله در اواخر سال 1386 و اوایل سال 1387 به انجام رسیده است.

4- فاز رونمایی ، پشتیبانی و توسعه سامانه که از تاریخ 88/7/29 توسط دستان پربرکت استاندار محترم استان به انجام رسید.
 


۱۳۹۱/۸/۷ بازگشتبازگشت