مدیران عامل شرکت های خدمات حمایتی کشاورزی و پشتیبانی امور دام کشور منصوب شدند

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در بخشی از حکم خود آورده است؛ سیف به استناد صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده 31 شهریورماه سالجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال منصوب شد.
همچنین علیرضا ولی به استناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده 31 شهریورماه سالجاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت دو سال منصوب شد.
به گزارش ایرنا، این درحالیست که مصطفی یاسایی به مدت 15 ماه به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام فعالیت داشتند.


۱۳۹۴/۷/۱۱ بازگشتبازگشت