مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

چلو کبابی چهار فصل : نام واحد
چلوكبابي : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

آزادشهر - گلستان - شهرستان آزاد شهر - خوش ییلاق : دفتر مرکزی