مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

چایخانه سنتی جهانگرد : نام واحد
چايخانه : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

گرگان - گلستان - گرگان - روستای زیارت . : دفتر مرکزی