مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

شفانوش : نام واحد
محسن امیر احمدی

: ریاست / مدیریت
چاشنی ها،فرآورده های میوه ای و نوشیدنی ها : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

مراغه - جاده علويان كارخانه شفانوش شركت شفانوش : دفتر مرکزی
(0421) 2239639 : تلفن