جدیدترین اعضای سایت

جمله تصادفی

بایرون : همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده از درهایی وارد شده است که آنها را به دقت بسته بودم .

ای توریسم