جدیدترین اعضای سایت

جمله تصادفی

کیتز : تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم.

ای توریسم