جدیدترین اعضای سایت

جمله تصادفی

کنفوسیوس : خطایی کردن و آن را اصلاح ننمودن ، خود به منزله ارتکاب خطایی دیگر است .

ای توریسم